Scientific Activity / Znanstvena djelatnost

Her scientific interest is focused on the music education curriculum, competencies for teaching at the primary level of education, music creativity, extracurricular music activities, and the education of gifted children. She participated in numerous international scientific conferences held at the national and international level and publishes them in journals (Australian Journal of Music Education, British Journal of Music EducationInternational Journal of Early Childhood LearningInternational Journal of Educational MethodologyLife and school: journal for the theory and practice of educationMethodical Review: journal of philosophy of education, Music Education ResearchNapredakOpen Learning: The Journal of Open and Distance LearningPedagogy, Problems of Education in the 21th CenturyŠkolski vjesnik: journal for pedagogic theory and practice, Tonovi). She is a member of the editorial boards of three journals:  SN Social SciencesInternational Journal of Psychological and Brain Sciences, and Journal for the Interdisciplinary Art and Education. More detailed information about her scientific activity can be found in the CROSBI database (Croatian Scientific Bibliography) via this link: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=306985.

She received her master's degree on 15 July 2009 with the topic "Encouraging children's musical creativity in the teaching of solfeggio in the first and second grade of primary music school" (mentor Dr. Pavel Rojko, full professor) and thus obtained a master's degree in social sciences, fields of pedagogy, branches of special pedagogy.

On December 4, 2013, she defended her doctoral dissertation entitled "Curriculum of Music Culture and Competences for Teaching Music at the Primary Level" (mentors: Milan Matijević, Ph.D., Full Professor and Pavel Rojko, Ph.D., Full Professor). Thus, she obtained the academic degree of Doctor of Science in the field of social sciences, field of educational sciences, branch of didactics.

* * * * * * * *

Znanstveni interes dr. sc. Vesne Svalina usmjeren je u prvom redu na područje glazbene pedagogije: istraživanje kurikuluma glazbene kulture u primarnom odgoju i obrazovanju, kompetencije učitelja za poučavanje glazbe u osnovnoj općeobrazovnoj školi, dječje glazbeno stvaralaštvo, izvannastavne glazbene aktivnosti i glazbenu darovitost. Radove izlaže na stručnim i znanstvenim skupovima te ih objavljuje u časopisima (Australian Journal of Music Education, British Journal of Music Education, Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja, International Journal of Early Childhood Learning, International Journal of Educational Methodology, Music Education Research, Napredak: časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju, Open Learning: The Journal of Open and Distance Learning, Pedagogika, Problems of Education in the 21th Century, Školski vjesnik, Tonovi, Život i škola), odnosno u zbornicima s domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Članica je uredničkih odbora triju znanstvenih časopisa: SN Social Sciences, International Journal of Psychological and Brain Sciences i Journal for the Interdisciplinary Art and Education. Detaljnije podatke o njezinoj znanstvenoj djelatnosti moguće je pronaći u bazi podataka CROSBI (Hrvatska znanstvena bibliografija) preko ovoga linka:">https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=306985 .

Magistrirala je 15. srpnja 2009. godine temom Poticanje dječjega glazbenoga stvaralaštva na nastavi solfeggia u prvom i drugom razredu osnovne glazbene škole (mentor dr. sc. Pavel Rojko, red. prof.) i time stekla akademski stupanj magistrice znanosti iz područja društvenih znanosti, polja pedagogije, grane posebne pedagogije.

Doktorski rad pod naslovom Kurikulum glazbene kulture i kompetencije za poučavanje glazbe na primarnom stupnju obrazovanja (mentori: dr. sc. Milan Matijević, red. prof. i dr. sc. Pavel Rojko, red. prof.) obranila je 4. prosinca 2013. godine. Tako je stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz područja društvenih znanosti, polja odgojnih znanosti, grane didaktika.

Books / Knjige 

Scientific papers published in journals / Znanstveni radovi objavljeni u časopisima 

Chapters in books / Poglavlja u knjigama 

Scientific papers published in proceedings of international scientific conferences / Znanstveni radovi objavljeni u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova 

Editing proceedings (as an editor or a member of the editorial board) / Uređivanje zbornika (kao urednica ili članica uredničkoga odbora)

  • Zbornik radova sa Šestoga međunarodnoga simpozija glazbenih pedagoga. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti. Zbornik radova sa Šestoga međunarodnoga simpozija glazbenih pedagoga. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.Zbornik sažetaka radova sa Šestoga međunarodnoga simpozija glazbenih pedagoga (2019). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.
  • Zbornik sažetaka radova sa Šestoga međunarodnoga simpozija glazbenih pedagoga (2019). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.
  • Zbornik radova s Petoga međunarodnoga simpozija glazbenih pedagoga (2017). Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.
  • Zbornik radova sa Šestoga međunarodnoga simpozija glazbenih pedagoga. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.Zbornik sažetaka radova sa Šestoga međunarodnoga simpozija glazbenih pedagoga (2019). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.
  • Zbornik sažetaka radova sa Šestoga međunarodnoga simpozija glazbenih pedagoga (2019). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.
  • Zbornik radova s Petoga međunarodnoga simpozija glazbenih pedagoga (2017). Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Zbornik radova sa Šestoga međunarodnoga simpozija glazbenih pedagoga. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.Zbornik sažetaka radova sa Šestoga međunarodnoga simpozija glazbenih pedagoga (2019). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.
  • Zbornik radova sa Šestoga međunarodnoga simpozija glazbenih pedagoga. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.
  • Zbornik sažetaka radova sa Šestoga međunarodnoga simpozija glazbenih pedagoga (2019). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.
  • Zbornik radova s Petoga međunarodnoga simpozija glazbenih pedagoga (2017). Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. - članica uredničkoga odbora - članica uredničkoga odbora

Book Reviews / Prikazi knjiga 

  • Svalina, V. (2015). Snježana Dobrota: Uvod u suvremenu glazbenu pedagogiju. Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja, 22 (1), 99-103.

Participation in scientific research projects / Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima 

From 2018 to 2020, she was an associate on the scientific research project within the bilateral Croatian-Slovenian cooperation "Giftedness in the field of art - analysis of the situation among primary school students from the aspect of artistic and musical talent". The project is co-financed by the Ministry of Science and Education of the Republic of Croatia and the Republic of Slovenia. Associates from four higher education institutions are involved in the project: the Faculty of Education in Maribor, the Academy of Music in Ljubljana, the Faculty of Teacher Education in Zagreb, and the Faculty of Education in Osijek.

She is the leader of the scientific research project "Listening to music as an area in the curriculum of music culture teaching" (Project code: IZIP-2014-20) which is implemented at the Faculty of Education with the financial support of Josip Juraj Strossmayer University in Osijek. The aim of the project is to determine the extent to which listening to music is present in the music teaching curriculum and how primary education teachers and teacher education students assess their competencies in this area.

From 2009 to 2014 she was an associate on the project "Development of creativity in lifelong teacher education" (245-1221170-1063) which is realized at the Faculty of Teacher Education in Osijek (leader: Assoc. Prof. Branko Bognar, Ph.D.). The project studied the theoretical foundations of human creativity and specifics in relation to teacher creativity, studied the features of instruments for monitoring creativity and created new ones, and developed methods and procedures to encourage teacher creativity. It is planned that the results of the project will be applied in teaching for students of teacher education and through the activity of permanent professional development for teachers within learning communities.

From 2003 to 2004, she was an associate on the project "Network of Learning Communities" (leader: Assoc. Prof. Branko Bognar, Ph.D.), which was realized in cooperation with the Agency for Education of the Republic of Croatia. The project aimed to introduce new forms of professional development in our school practice: learning communities (real cooperation) and a network of learning communities (cooperation through the Internet: https://mzu.sbnet.hr).

* * * * * * * *

Od 2018. do 2020. godine bila je uključena kao suradnica na znanstveno-istraživačkom projektu u sklopu bilateralne hrvatsko-slovenske suradnje Darovitost u umjetničkom području - analiza stanja među učenicima osnovnih škola s aspekta likovne i glazbene darovitosti. Projekt su sufinancirali Ministarstvo znanosti i obrazovanje Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Kao suradnici na projektu su bili uključeni profesori s četiri visokoobrazovne institucije: Pedagoškog fakulteta v Mariboru, Akademije za glasbo v Ljubljani, Učiteljskog fakulteta u Zagrebu i Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku.

Voditeljica je znanstveno-istraživačkoga projekta Slušanje glazbe kao područje u kurikulumu nastave glazbene kulture (Šifra projekta: IZIP-2014-20) koji se provodi na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti uz financijsku potporu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Cilj projekta bio je utvrditi u kojoj je mjeri slušanje glazbe prisutno u kurikulumu nastave glazbe te kako učitelji primarnoga odgoja i obrazovanja i studenti učiteljskoga studija procjenjuju svoje kompetencije za to područje.

Od 2009. do 2014. godine suradnica je na projektu Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja (245-1221170-1063) koji se ostvaruje pri Učiteljskom fakultetu u Osijeku (voditelj: izv. prof. dr. sc. Branko Bognar). U okviru projekta izučavale su se teorijske osnove kreativnosti čovjeka i specifičnosti u odnosu na kreativnost učitelja, proučavale su se značajke instrumenata za praćenje kreativnosti i kreirali novi, te se razvijale metode i postupci za poticanje kreativnosti učitelja. Planirano je da se rezultati projekta primijene u nastavi za studente nastavničkih studija te kroz aktivnost permanentnog stručnog usavršavanja za učitelje u okviru zajednica učenja.

Od 2003. do 2004. godine bila je suradnica na projektu Mreža zajednica učenja (voditelj: izv. prof. dr. sc. Branko Bognar) koji se ostvarivao u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske. Projekt je imao za cilj uvesti nove oblike stručnog usavršavanja u našu školsku praksu: zajednice učenja (realna suradnja) i mrežu zajednica učenja (suradnja posredstvom interneta: https://mzu.sbnet.hr).

Membership in the editorial board of a scientific journal / Članstvo u uredništvu znanstvenoga časopisa 

From 2015 to 2018, she was managing editor of the journal Life and School. Life and School is one of the oldest Croatian journals in the field of pedagogical theory and practice. It began publishing in 1952. In the beginning, it had a regional orientation, which over time it surpassed by becoming one of the leading magazines in the Republic of Croatia. Today, Life and School has an international editorial board, and papers are referenced in significant databases.

In September 2021, she became a member of the editorial board of the journal SN Social Sciences. SN Social Sciences (ISSN: 2662-9283) is a multi- and interdisciplinary peer-reviewed academic research journal serving the broad Social Sciences community. The journal's scope is inclusive: it is open to theoretical, methodological, quantitative, and qualitative scholarship from all areas within the Social Sciences - defined as the academic disciplines concerned with the study of society, and the relationships between individuals within societies. The journal is published by the renowned German-British publishing company Springer Nature. Springer Nature or the Springer Nature Group is a German-British academic publishing company created by the May 2015 merger of Springer Science+Business Media and Holtzbrinck Publishing Group's Nature Publishing Group, Palgrave Macmillan, and Macmillan Education. Springer Nature is the world's largest academic book publisher, publisher of the world's most influential journals, and a pioneer in the field of open research.


In November 2021, she became a member of the editorial board of the International Journal of Psychological and Brain Sciences (ISSN Print: 2575-2227; ISSN Online: 2575-1573). International Journal of Psychological and Brain Sciences (IJPBS) is a peer-reviewed and open-access journal, which aims to promote the theory and practice of psychological and brain sciences. The journal prefers the submitted manuscript, which meets the internationally accepted criteria and the style of the journal for the purpose of both reviewing and editing. The journal is designed to serve researchers, scholars and practitioners, and others interested in state-of-the-art research activities in psychological and brain sciences. The topics related to this journal include but are not limited to: Behavioral Psychology, Clinical Psychology, Cognitive Psychology, Counseling Psychology, Cultural Psychology, Economic Psychology, Educational Psychology, Environmental Psychology, Ethics in Psychology, Forensic Psychology, Health Psychology, Industrial and Personnel Psychology, Managerial and Leadership Psychology, Measurement/Assessment, Professional Practice, Psychology of Religion, Psychotherapy, School Psychology, Social Psychology, Sport Psychology, Cognitive Science, Cognitive Neuroscience, Developmental Neuroscience, Molecular, and Cellular Neuroscience, Neural Engineering, Neuroimaging, Neurolinguistics, Clinical Neuroscience, Systems Neuroscience, and Theoretical and Computational Neuroscience.

Address: Science Publishing Group 548 FASHION AVENUE NEW YORK, NY 10018 U.S.A.

Since 2022, she has been included in the editorial board of the Journal for the Interdisciplinary Art and Education (JIAE). Journal for the Interdisciplinary Art and Education (JIAE) is an open access biannual journal published by Genç Bilge Publishing House, that publishes articles in the field of Art and Art Education an related interdisciplinary issues, with significant contributions to the understanding, discovering, creating new model, strategies, approaches and improvement of the performing, teaching and learning of arts. The JIAE is an international refereed scientific journal which publishes review and research article, teaching techniques and activities for interdisciplinary art education, book reviews and interviews in English. Submitted articles are evaluated in a double blinded peer-reviewed fashion.

* * * * * * * *

Od 2015. do 2018. godine bila je izvršna urednica časopisa Život i škola (Life and School). Časopis Život i škola jedan je od najstarijih hrvatskih časopisa na području pedagogijske teorije i prakse. Započeo je izlaziti 1952. godine. U početku je imao regionalnu orijentaciju koju je s vremenom nadmašio postavši jedan od vodećih časopisa u Republici Hrvatskoj. Danas Život i škola ima međunarodno uredništvo, a radovi se referiraju u značajnim bazama podataka. 

U rujnu mjesecu 2021. godine postala je članicom uredništva časopisa SN Socal Sciences. SN Social Sciences je novi interdisciplinarni časopis koji pokriva različita područja u okviru društvenih znanosti. Časopis izdaje ugledna njemačko-britanska izdavačka kuća Springer Nature koja je nastala 2015. godine udruživanjem Springer Science+Business Media i Holtzbrinck Publishing Group Nature Publishing Group, Palgrave Macmillan i Macmillan Education. Springer Nature je najveći svjetski izdavač akademskih knjiga i izdavač najutjecajnijih svjetskih časopisa. 

U studenom 2021. postala je članica uredništva International Journal of Psychological and Brain Sciences (ISSN Print: 2575-2227; ISSN Online: 2575-1573). International Journal of Psychological and Brain Sciences (IJPBS) recenzirani je časopis otvorenoga pristupa koji ima za cilj promicanje teorije i prakse psiholoških znanosti i znanosti o mozgu. Časopis radi recenziranja i uređivanja preferira dostavljeni rukopis koji zadovoljava međunarodno prihvaćene kriterije i stil časopisa.

Adresa: Science Publishing Group 548 FASHION AVENUE NEW YORK, NY 10018 U.S.A.

Od 2022. godine uključena je i u uredništvo časopisa Journal for the Interdisciplinary Art and Education (JIAE). To je časopis otvorenoga pristupa u kojemu se objavljuju radovi iz područja umjetnosti i umjetničke pedagogije. Izdavač časopisa je Genç Bilge Publishing House. Časopis djeluje od 2020. godine i izlazi dvaput godišnje. Svi zaprimljeni radovi u ovom časopisu prolaze tzv. dvostruku slijepu recenziju. 

Organization of international conferences and symposium / Organizacija međunarodnih konferencija i simpozija 

She is the president of the organizing committee of the First international cenference Creative approaches to learning and teaching. The conference held in Osijek 24th and 25th March 2023. 

She participated in the preparation of the 8th International Symposium of Music Pedagogues (Pula, 4-6 May 2023) as a member of the organizing and scientific committee.

She participated in the organization of the 1st Thematic ECHA Conference entitled Creativity Research & Innovation in Gifted Education: Social, Individual, and Educational Perspective. The conference was held in Dubrovnik from 16-18. October 2019

She is the president of the organizing committee of the Sixth International Symposium of Music Pedagogues. The symposium was held in Osijek at the Faculty of Education from 11 to 13 April 2019.

She participated in the preparation of the 5th International Symposium of Music Pedagogues (Pula, 18-20 May 2017) as a member of the scientific committee.

* * * * * * * *

Predsjednica je organizacijskog odbora Prve međunarodne konferencije CALT: Kreativni pristupi učenju i podučavanju. Konferencija je održana u Osijeku 24. i 25. ožujka 2023. godine.

Sudjelovala je u pripremi 8. međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga (Pula, 4. - 6. svibnja 2023.) kao članica organizacijskog i znanstvenog odbora.

Sudjelovala je u pripremi simpozija Perspektive suvremenoga glazbenog odgoja i obrazovanja kao članica znanstvenoga odbora. Simpozij se održao u okviru Međunarodne znanstvene i umjetničke konferencije Suvremene teme u odgoju i obrazovanju - STOO (Zagreb, 15.-17. studeni 2019., Učiteljski fakultet u Zagrebu).

Sudjelovala je u organizaciji 1st Thematic ECHA Conference pod nazivom Creativity Research & Innovation in Gifted Education: Social, Individual, and Educational Perspective. Konferencija je održana u Dubrovniku od 16.-18. listopada 2019. godine

Predsjednica je organizacijskog odbora Šestog međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga. Simpozij je održan u Osijeku na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti od 11. do 13. travnja 2019. godine.

Sudjelovala je u pripremi 5. međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga (Pula, 18. - 20. svibnja 2017.) kao članica znanstvenog odbora.

Participation in international scientific conferences / Sudjelovanje na međunarodnim znanstvenim skupovima 

2023. - Glazba i glazbeno obrazovanje u kontekstu cjelovitoga razvoja djeteta / Music and music education in the context of comprehensive child development - izlaganje na Osmom međunarodnom simpoziju glazbenih pedagoga, Pula, 4.-6. svibnja 2023.

2023. - Possibilities of conducting creative musical activities in solfeggio lessons in primary-level music schools - izlaganje na Prvoj međunarodnoj konferenciji CALT: Kreativni pristupi učenju i podučavanju / First international conference CALT: Creative Approaches to Learning and Teaching, Osijek - 24. i 25. ožujka 2023.

2022. - Aktivno i kreativno učenje i njihova primjena u suvremenoj nastavi glazbe / Active and creative learning and their application in contemporary music teaching - izlaganje po pozivu na Trećem međunarodnom znanstvenom skupu Tradicionalno i savremeno u umetnosti i obrazovanju, u organizaciji Fakulteta umetnosti Univerziteta u Prištini s privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica - 22.- 23. prosinca 2022. - online

2022. - How important is it to encourage students' creative expression in music schools? Comparative analyses of the curricula in Croatia, Bosnia and Herzegovina and Slovenia - izlaganje na međunarodnom simpoziju pod nazivom "Opening the Doors to Musical Art and Science", Ljubljana - 24. i 25. studenog 2022.

2022. - Teachers' free time habits and their attitudes towards listening to music in music classes - izlaganje na Second International Conference Psychology and Music - Interdisciplinary Encounters, Belgrade - 26.-29. listopada 2022.

2022. - Razvoj kreativnih sposobnosti učenika u izvannastavnim glazbenim aktivnostima u osnovnoj školi / Development of students' creative abilities in extracurricular music activities in primary school - izlaganje na međunarodnoj konferenciji Didaktički izazovi IV - Future Studies in Education održanoj u Osijeku 26. i 27. svibnja 2022. godine.

2022. - Atitudes of future teachers about the application of information and communication technology in music teaching - izlaganje na 1st international conference ICT in Life - Osijek - 13. svibnja 2022.

2022. - Exploring perceptions and experiences of choir singers on their online choir rehearsals - izlaganje na 1st international conference ICT in Life - Osijek - 13. svibnja 2022.

2022. - Recognizing and Encouraging Children's Musical Giftedness - Teachers' Perspective - izlaganje na 5th International Scientific-Technical Discussion on Gifted Students - Ruše (Slovenija) - 2. travnja 2022. 

2021. - Zastupljenost narodnih pjesama u udžbenicima predmeta Glazbena kultura u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji: analiza udžbenika za prva tri razreda osnovne škole - izlaganje na 4. međunarodnom Pedagoškom forumu scenskih umetnosti, Beograd (Srbija), 1.-3. listopada 2021. godine

2021. - Mišljenja predmetnih učitelja glazbe o važnosti i zastupljenosti slušanja glazbe u nastavi glazbene kulture - izlaganje na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji 12. dani osnovnih škola Krug od znanosti do učionice, Split, 27.-28. svibnja 2021. - online   

2021. - The Use of Information and Communication Technology in Instrumental Music Teaching - izlaganje na Sedmom međunarodnom simpoziju glazbenih pedagoga, Pula, 13., 14. i 15. svibnja 2021. - online

2021. - Identification and Working with Musically Gifted Elementary School Students from the Perspective of Expert Assistants - izlaganje na IV. International Scientific Conference Gifted Pupils - Added Value for Society - Ruše (Slovenija) - 8., 9. i 10. travnja 2021. - online

2021. - Aktivnost slušanja glazbe u nastavi glazbe u osnovnoj školi / Music Listening Activity in Elementary School Music Teaching - izlaganje na Drugom međunarodnom simpozijumu iz oblasti muzičke pedagogije - Cetinje (Crna Gora) - 8. i 9. travnja 2021. godine - online

2019. - Zastupljenost i važnost slušanja glazbe u nastavi Glazbene kulture na primarnom stupnju odgoja i obrazovanja / Representation and Importance of Listening to Music in the Music Teaching at the Primary Education - izlaganje na simpoziju "Perspektive suvremenoga glazbenog odgoja i obrazovanja" održanom u okviru konferencije "Suvremene teme u odgoju i obrazovanju - STOO" u organizaciji Učiteljskog fakulteta u Zagrebu - Zagreb, 15.-17. studeni 2019.

2019. - Music Education from the Perspective of Current and Former Students of Secondary Music Schools - izlaganje na 22nd International Pedagogical Forum of Performing Arts - Beograd (Srbija) - 27.-29. rujna 2019.

2019 - Glazbeno obrazovanje i izazovi novog vremena / Music Education and the Challenges of a New Era - izlaganje na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Didaktički izazovi III: didaktička retrospektiva i perspektiva Kamo i kako dalje? u organizaciji Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti - Osijek - 16. i 17. svibnja 2019.

2019. - Publicistička aktivnost znanstvenika, glazbenih pedagoga i učitelja u području glazbene nastave na primarnom stupnju odgoja i obrazovanja / Publishing Work in the Field of Music Education Done by Scientists, Music Pedagogues and Primary School Teachers - izlaganje na Šestom međunarodnom simpoziju glazbenih pedagoga - Osijek - 11.-13. travnja 2019. godine

2018. - Slušanje i upoznavanje umjetničke glazbe kao središnje područje u nastavi glazbe - da ili ne? / Listening to and Getting Acquainted with Classical Music as a Central Area in Music Teaching - Yes or No   - izlaganje na 21. pedagoškom forumu scenskih umetnosti - Beograd (Srbija), 28.-30. rujna 2018. godine

2018. - Razvoj glazbeno-pedagoške misli u 17. i 18. stoljeću / Development of Music Pedagogical Thought in the 17th and 18th Century - izlaganje na Prvom međunarodnom simpozijumu muzičkih pedagoga - Cetinje (Crna Gora) - 24.-27. svibnja 2018. godine

2018. - Competences of Educators and Teachers to Recognize and Develop Musical Talent / Kompetencije odgojitelja i učitelja za prepoznavanje i razvoj glazbene darovitosti - izlaganje na Drugom međunarodnom znanstveno - stručnom simpoziju o nadarenima - Ruše (Slovenija) - 14. travnja 2018.

2017. - Music Education of Future Teacher - izlaganje na 42nd ATEE Conference 2017 - Changing perspectives and approaches in contemporary teaching - Dubrovnik, 23., 24. i 25. listopada 2017. godine

2017. - Profesionalni identitet glazbenih pedagoga / Professional Identity of Music Pedagogues  - izlaganje na Dvadesetom pedagoškom forumu scenskih umetnosti - Beograd (Srbija) , 29.-1. listopada 2017. godine

2017. - Odgoj glazbom za kulturnu različitost / Music Education for Cultural Diversity - izlaganje na znanstveno-stručnom skupu s međunarodnim sudjelovanjem Identitet i različitost u odgoju i obrazovanju na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru - 21.-23. rujna 2017. godine 

2017. - Glazbeni umjetnik danas - umjetnik i/ili glazbeni pedagog / The Music Artist Today - Artist and/or Music Pedagogue - izlaganje na Petom međunarodnom simpoziju glazbenih pedagoga održanom u Puli 18.-20. svibnja 2017. godine

2016. - Pjevački zbor kao dio jezgrovnoga kurikuluma umjetničkoga odgoja i obrazovanja / Choir as Part of the Core Curriculum in the Artistic Education - izlaganje na međunarodnoj konferenciji Didaktički izazovi II - Je li novo staro? održanoj u Osijeku 20. i 21. svibnja 2016. godine

2016. - Odgoj i obrazovanje glazbeno darovitih učenika iz perspektive učitelja primarnoga obrazovanja / Upbringing and Education of Musical Gifted Children from the Perspective of Primary School Teachers - izlaganje na znanstveno-stručnom skupu s međunarodnim sudjelovanjem Suvremeni pristup odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru - 25.-27. veljače 2016. godine

2015. - Suvremenost pojedinih glazbeno-pedagoških pristupa iz perspektive nastavnika / Modern Aspect of Certain Musical Pedagogy Approaches from the Teachers' Perspective - izlaganje na 4. simpoziju glazbenih pedagoga - Sinteza tradicionalnog i suvremenog u glazbenom odgoju i obrazovanju 21. stoljeća održanog u Splitu od 15. do 17. svibnja 2015. godine

2015. - Listening to Music - an Important Subject Area in the Primary Music Curriculum - izlaganje na 23rd EAS Conference Open Ears, Open Minds - Listening and Understanding Music održanoj u Rostocku (Njemačkoj) od 25. do 28. ožujka 2015. godine

2013. - Interdisciplinarni pristup poučavanju glazbe na primarnom stupnju odgoja i obrazovanja / Interdisciplinary Approach to Teaching Music at the Primary Level of Education - izlaganje na 3. međunarodnom simpoziju glazbenih pedagoga održanom u Puli od 18. do 20. travnja 2013. godine

2012. - Uključivanje djece mlađe školske dobi u glazbeno-stvaralačke aktivnosti / Engaging Primary School Children in Music Making Activities - izlaganje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Didaktički izazovi održanoj u Slavonskom Brodu 24. i 25. svibnja 2012. godine

2011. - Glazbeno stvaralaštvo u primarnom odgoju i obrazovanju / Musical Creativity in Primary Education - izlaganje na 5. međunarodnoj konferenciji o naprednim i sustavnim istraživanjima Škola, odgoj i učenje za budućnost održanoj u Zagrebu od 10. do 12. studenog 2011. godine

2010. - Školski pjevački zbor u međunarodnoj interkulturalnoj suradnji / School Choir in International Intercultural Cooperation - izlaganje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Obrazovanje za interkulturalizam održanoj u Osijeku 30. rujna i 1. listopada 2010. godine

2010. - Dječje stvaralaštvo u nastavi glazbe / Children's Creativity in Music Classroom - izlaganje na međunarodnoj konferenciji Suvremeni metodički izazovi održanoj u Subotici (Srbija) od 23. do 25. rujna 2010. godine

2009. - Kreativni pristup u glazbenom obrazovanju budućih učitelja - Creative Approach to Music Education of Future Teachers izlaganje na Međunarodnoj konferenciji održanoj u Požegi na temu Kreativni pristup osposobljavanju učitelja od 28. do 30. rujna 2009. godine

2009. - Nacionalni kurikulum i glazbeno obrazovanje budućih učitelja / National Curriculum and Music Education of Future Teachers - izlaganje na 1. međunarodnom simpoziju glazbenih pedagoga održanom u Puli 25. i 26. rujna 2009. godine

2008. - Glazbena improvizacija i djeca s posebnim potrebama / Musical Improvisation and Children with Special Needs - izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu Međunarodna kolonija mladih Ernestinovo, 2003. - 2008, održanom 4. i 5. prosinca 2008. godine na Učiteljskom fakultetu u Osijeku

Presentations at professional training courses / Izlaganja na stručnim skupovima

On March 23, 2019, she gave a lecture at the County Professional Council of Music Teachers of Vukovar-Srijem, Virovitica-Podravina, Požega-Slavonia, Brod-Posavina and Osijek-Baranja counties. The lecture was entitled "Education for Music for Cultural Diversity".

She was an invited lecturer at the national professional meeting intended for teachers of music and dance schools in the Republic of Croatia, which was held in Omiš from 4 to 6 April 2018. She gave a lecture entitled "Music Artist Today - Artist and/or Music Educator". The meeting was organized by the Agency for Education.

On December 2, 2017, she gave a lecture at the County Professional Council of Music Culture Teachers of Osijek-Baranja County. The lecture was entitled "Education for Music for Cultural Diversity".

On November 25, 2016, she gave a lecture at the County Professional Council of Music Culture Teachers of Osijek-Baranja County. The lecture was entitled "Curriculum of Teaching Music Culture and Teacher Competences for Teaching Music".

On November 23, 2013, she gave a presentation at the an expert conference entitled "Croatian Choral Singing Yesterday and Today".  The presentation was entitled "Choral Amateurism in the City of Osijek".

* * * * * * * *

23. ožujka 2019. održala je predavanje na Županijskom stručnom vijeću nastavnika Glazbene umjetnosti Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i Osječko-baranjske županije. Predavanje je nosilo naslov "Odgoj glazbom za kulturnu različitost".

Na državnom stručnom skupu namijenjenom učiteljima i nastavnicima glazbenih i plesnih škola Republike Hrvatske, koji je održan u Omišu od 4. do 6. travnja 2018. godine, bila je pozvani predavač. Održala je predavanje pod naslovom "Glazbeni umjetnik danas - umjetnik i/ili glazbeni pedagog". Skup je održan u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

2. prosinca 2017. održala je predavanje na Županijskom stručnom vijeću učitelja Glazbene kulture Osječko-baranjske županije. Predavanje je nosilo naslov "Odgoj glazbom za kulturnu različitost".

25. studenog 2016. održala je predavanje na Županijskom stručnom vijeću učitelja Glazbene kulture Osječko-baranjske županije. Predavanje je nosilo naslov "Kurikulum nastave Glazbene kulture i kompetencije učitelja za poučavanje glazbe".

23. studenog 2013. održala je izlaganje na stručnom skupu Hrvatsko zborsko pjevanje jučer i danas. Izlaganje je nosilo naslov "Zborski amaterizam u gradu Osijeku".

Reviews / Recenzije

She is a reviewer of several papers in the field of music pedagogy published in Croatian Journal of Rehabilitation Research, Croatian Journal of Education, Društvene i humanističke studije, International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), Methodological Trials, New Presence, SN Social Science, Školski vjesnik and Life and School, papers from the 42nd ATEE Conference 2017, from the conference Didactic Challenges II, from the Fifth International Symposium of Music Pedagogues, from the 21st Pedagogical Forum of Performing Arts, one methodological manual for teachers of music culture, music pedagogy and primary education, one proceedings, three songbooks and one elementary school textbooks.

* * * * * * * *

Recenzentica je više radova iz područja glazbene pedagogije objavljenih u časopisima Društvene i humanističke studije, Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), Metodički ogledi, Nova prisutnost, SN Social Sciences, Školski vjesnik i Život i škola, radova sa 42nd ATEE Conference 2017, s konferencije Didaktički izazovi II, s Petoga međunarodnoga simpozija gazbenih pedagoga, s 21. pedagoškog foruma scenskih umetnosti, jednog metodičkog priručnika namijenjenog učiteljima i studentima glazbene kulture, glazbene pedagogije i primarnog obrazovanja, jednog zbornika radova, tri pjesmarice i jednog udžbenika za osnovnu školu.