Znanstvena djelatnost

Znanstveni interes dr. sc. Vesne Svalina usmjeren je u prvom redu na područje glazbene pedagogije: istraživanje kurikuluma glazbene kulture u primarnom odgoju i obrazovanju, kompetencije učitelja za poučavanje glazbe u osnovnoj općeobrazovnoj školi, dječje glazbeno stvaralaštvo, izvannastavne glazbene aktivnosti i glazbenu darovitost. Radove izlaže na stručnim i znanstvenim skupovima te ih objavljuje u časopisima (Metodički ogledi, Napredak, Školski vjesnik, Tonovi, Život i škola), odnosno u zbornicima s domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Detaljnije podatke o njezinoj znanstvenoj djelatnosti moguće je pronaći u bazi podataka CROSBI (Hrvatska znanstvena bibliografija) preko ovoga linka: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=306985 .

Magistrirala je 15. srpnja 2009. godine temom Poticanje dječjeg glazbenog stvaralaštva na nastavi solfeggia u prvom i drugom razredu osnovne glazbene škole (mentor dr. sc. Pavel Rojko, red. prof.) i time stekla akademski stupanj magistrice znanosti iz područja društvenih znanosti, polja pedagogije, grane posebne pedagogije.

Doktorski rad pod naslovom Kurikulum glazbene kulture i kompetencije za poučavanje glazbe na primarnom stupnju obrazovanja (mentori: dr.sc. Milan Matijević, red. prof. i dr.sc. Pavel Rojko, red. prof.) obranila je 4. prosinca 2013. godine. Tako je stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz područja društvenih znanosti, polja odgojnih znanosti, grane didaktika.

Udžbenici

Poglavlja u knjigama

 • Bačlija Sušić, B. & Svalina, V. (2018). Competences of Educator and Teachers to Recognize and Develop Musical Talent. U: J. Herzog (Ed.) Challenges of Working with Gifted Pupils in European School Systems. Hamburg: Verlag dr. Kovač. ISSN: 0945-487X, ISBN: 978-3-339-10454-0
 • Svalina, V. (2009). Kreativni pristup u glazbenom obrazovanju budućih učitelja. U: Bognar, L., Whitehead, J. Bognar, B. Perić-Kraljik, M. i Munk, K. (ur.) Poticanje stvaralaštva u odgoju i obrazovanju: Knjiga radova - Priručnik za sadašnje i buduće učiteljice i učitelje (str. 93-106), Zagreb: Profil.

Znanstveni radovi objavljeni u časopisima 

 • Metić, M. i Svalina, V. (2020). Potential use of music therapy elements in music teaching. Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja, 27 (1), 149-173. (Časopis je indeksiran u sljedećim bazama podataka: Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS, The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Répertoire International de Littérature Musicale (RILM), The Philosopher's Index)
 • Svalina, V. Muha, K. i Peko, A. (2016). Izvannastavne glazbene aktivnosti u prva četiri razreda osnovne općeobrazovne školeNapredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 157 (1-2), 71-89. (Časopis je indeksiran u sljedećim bazama podataka: Sociological Abstracts, Social Services, Worldwide Political Science Abstracts, Linguistics & Language Behavior Abstracts,  Education Research Complete with Full Text (EBSCO), ERA-Educational Research Abstracts)
 • Dubovicki, S., Svalina, V. i Proleta, J. (2014). Izvannastavne glazbene aktivnosti u školskim kurikulumima. Školski vjesnik: časopis za pedagoška i školska pitanja, 63 (4), 553-578. (Časopis je indeksiran u sljedećim bazama podataka: Linguistics And Language behavior abstracts (Llba), Library & Information Science Abstracts (Lisa ), MLA International Bibliography) 
 • Svalina, V. i Bognar, L. (2013). Glazba i glazbeno obrazovanje u starom i srednjem vijeku. Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 154 (1/2), 219-233. Časopis je indeksiran u sljedećim bazama podataka: Sociological Abstracts, Social Services, Worldwide Political Science Abstracts, Linguistics & Language Behavior Abstracts, Education Research Complete with Full Text (EBSCO), ERA-Educational Research Abstracts)
 • Ban, M. i Svalina, V. (2013). Različiti pristupi svladavanju intonacije u nastavi solfeggia. Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 30 (2), 172-191. (Časopis je indeksiran u sljedećim bazama podataka: Education Research Complete, MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY, New York, USA, EBSCO Publishing, Editoral Department, Massachusetts, USA, Emerald Management Reviews database, United Kingdom, Ulrich Serials Analysis System, USA) 
 • Svalina, V. (2013). Uključivanje djece mlađe školske dobi u glazbeno-stvaralačke aktivnosti. Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 29 (1), 270-287. (Časopis je indeksiran u sljedećim bazama podataka: Education Research Complete, MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY, New York, USA, EBSCO Publishing, Editoral Department, Massachusetts, USA, Emerald Management Reviews database, United Kingdom, Ulrich Serials Analysis System, USA)
 • Svalina, V. i Matijević, M. (2011). Glazbeno daroviti učenici na primarnom stupnju školovanja. Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 152 (3-4), 425-445. (Časopis je indeksiran u sljedećim bazama podataka: Sociological Abstracts, Social Services, Worldwide Political Science Abstracts, Linguistics & Language Behavior Abstracts, Education Research Complete with Full Text (EBSCO), ERA-Educational Research Abstracts)
 • Proleta, J. i Svalina, V. (2011). Odgojna uloga izvannastavnih glazbenih aktivnosti. Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 26 (2), 134-153. (Časopis je indeksiran u sljedećim bazama podataka: Education Research Complete, MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY, New York, USA, EBSCO Publishing, Editoral Department, Massachusetts, USA, Emerald Management Reviews database, United Kingdom, Ulrich Serials Analysis System, USA)
 • Svalina, V. (2009). Glazboterapija i djeca s posebnim potrebama. Tonovi, 53, 144-153. (Časopis je indeksiran u bazi podataka RILM Abstracts of Music Literature)

Znanstveni radovi objavljeni u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova 

Uređivanje zbornika (kao urednica ili članica uredničkog odbora)

 • Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 6: Zbornik sažetaka radova sa Šestog međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga (2019). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.
 • Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 5: Zbornik radova s Petog međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga (2017). Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Prikazi knjiga

Rad na znanstveno-istraživačkim projektima

Od 2018. godine uključena je kao suradnica na znanstveno-istraživačkom projektu u sklopu bilateralne hrvatsko-slovenske suradnje Darovitost u umjetničkom području - analiza stanja među učenicima osnovnih škola s aspekta likovne i glazbene darovitosti. Projekt sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanje Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Kao suradnici na projektu su uključeni profesori s četiri visokoobrazovne institucije: Pedagoškog fakulteta v Mariboru, Akademije za glasbo v Ljubljani, Učiteljskog fakulteta u Zagrebu i Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku.

Voditeljica je znanstveno-istraživačkoga projekta Slušanje glazbe kao područje u kurikulumu nastave glazbene kulture (Šifra projekta: IZIP-2014-20) koji se provodi na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti uz financijsku potporu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Cilj je projekta utvrditi u kojoj je mjeri slušanje glazbe prisutno u kurikulumu nastave glazbe te kako učitelji primarnoga odgoja i obrazovanja i studenti učiteljskoga studija procjenjuju svoje kompetencije za to područje.

Od 2009. do 2014. godine suradnica je na projektu Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja (245-1221170-1063) koji se ostvaruje pri Učiteljskom fakultetu u Osijeku (voditelj: izv. prof. dr. sc. Branko Bognar). U okviru projekta izučavale su se teorijske osnove kreativnosti čovjeka i specifičnosti u odnosu na kreativnost učitelja, proučavale su se značajke instrumenata za praćenje kreativnosti i kreirali novi, te se razvijale metode i postupci za poticanje kreativnosti učitelja. Planirano je da se rezultati projekta primijene u nastavi za studente nastavničkih studija te kroz aktivnost permanentnog stručnog usavršavanja za učitelje u okviru zajednica učenja.

Od 2003. do 2004. godine bila je suradnica na projektu Mreža zajednica učenja (voditelj: izv. prof. dr. sc. Branko Bognar) koji se ostvarivao u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske. Projekt je imao za cilj uvesti nove oblike stručnog usavršavanja u našu školsku praksu: zajednice učenja (realna suradnja) i mrežu zajednica učenja (suradnja posredstvom interneta: https://mzu.sbnet.hr).

Članstvo u uredništvu znanstvenog časopisa

Od 2015. do 2018. godine bila je izvršna urednica časopisa Život i škola (Life and School). Časopis Život i škola jedan je od najstarijih hrvatskih časopisa na području pedagogijske teorije i prakse. Započeo je izlaziti 1952. godine. U početku je imao regionalnu orijentaciju koju je s vremenom nadmašio postavši jedan od vodećih časopisa u Republici Hrvatskoj. Danas Život i škola ima međunarodno uredništvo, a radovi se referiraju u značajnim bazama podataka.

Organizacija međunarodnih simpozija

Sudjelovala je u pripremi simpozija Perspektive suvremenoga glazbenog odgoja i obrazovanja kao članica znanstvenog odbora. Simpozij se održao u okviru Međunarodne znanstvene i umjetničke konferencije Suvremene teme u odgoju i obrazovanju - STOO (Zagreb, 15.-17. studeni 2019., Učiteljski fakultet u Zagrebu).

Sudjelovala je u organizaciji 1st Thematic ECHA Conference pod nazivom Creativity Research & Innovation in Gifted Education: Social, Individual, and Educational Perspective. Konferencija je održana u Dubrovniku od 16.-18. listopada 2019. godine

Predsjednica je organizacijskog odbora Šestog međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga. Simpozij je održan u Osijeku na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti od 11. do 13. travnja 2019. godine.

Sudjelovala je u pripremi 5. međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga (Pula, 18. - 20. svibnja 2017.) kao članica znanstvenog odbora.

Sudjelovanje na međunarodnim znanstvenim skupovima

2019. - Zastupljenost i važnost slušanja glazbe u nastavi Glazbene kulture na primarnom stupnju odgoja i obrazovanja - izlaganje na simpoziju "Perspektive suvremenoga glazbenog odgoja i obrazovanja" održanom u okviru konferencije "Suvremene teme u odgoju i obrazovanju - STOO" u organizaciji Učiteljskog fakulteta u Zagrebu - Zagreb, 15.-17. studeni 2019.

2019. - Music Education from the Perspective of Current and Former Students of Secondary Music Schools - izlaganje na 22nd International Pedagogical Forum of Performing Arts - Beograd (Srbija) - 27.-29. rujna 2019.

2019. - Publicistička aktivnost znanstvenika, glazbenih pedagoga i učitelja u području glazbene nastave na primarnom stupnju odgoja i obrazovanja - izlaganje na Šestom međunarodnom simpoziju glazbenih pedagoga - Osijek - 11.-13. travnja 2019. godine

2018. - Slušanje i upoznavanje umjetničke glazbe kao središnje područje u nastavi glazbe - da ili ne? - izlaganje na 21. pedagoškom forumu scenskih umetnosti - Beograd (Srbija), 28.-30. rujna 2018. godine

2018. - Razvoj glazbeno-pedagoške misli u 17., 18. i 19. stoljeću - izlaganje na Prvom međunarodnom simpozijumu muzičkih pedagoga - Cetinje (Crna Gora) - 24.-27. svibnja 2018. godine

2018. - Kompetencije odgojitelja i učitelja za prepoznavanje i razvoj glazbene darovitosti - izlaganje na Drugom međunarodnom znanstveno - stručnom simpoziju o nadarenima - Ruše (Slovenija) - 14. travnja 2018.

2017. - Music Education of Future Teacher - izlaganje na 42nd ATEE Conference 2017 - Changing perspectives and approaches in contemporary teaching - Dubrovnik, 23.-25. listopada 2017. godine

2017. - Profesionalni identitet glazbenih pedagoga - izlaganje na Dvadesetom pedagoškom forumu scenskih umetnosti - Beograd (Srbija) , 29. -1. listopada 2017. godine

2017. - Odgoj glazbom za kulturnu različitost - izlaganje na znanstveno-stručnom skupu s međunarodnim sudjelovanjem Identitet i različitost u odgoju i obrazovanju na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru - 21.-23. rujna 2017. godine 

2017. - Glazbeni umjetnik danas - umjetnik i/ili glazbeni pedagog - izlaganje na Petom međunarodnom simpoziju glazbenih pedagoga održanom u Puli 18.-20. svibnja 2017. godine

2016. - Pjevački zbor kao dio jezgrovnog kurikuluma umjetničkog odgoja i obrazovanja - izlaganje na međunarodnoj konferenciji Didaktički izazovi II - Je li novo staro? održanoj u Osijeku 20. i 21. svibnja 2016. godine

2015. - Suvremenost pojedinih glazbeno-pedagoških pristupa iz perspektive nastavnika - izlaganje na 4. simpoziju glazbenih pedagoga - Sinteza tradicionalnog i suvremenog u glazbenom odgoju i obrazovanju 21. stoljeća održanog u Splitu od 15. do 17. svibnja 2015. godine

2015. - Listening to Music - an Important Subject Area in the Primary Music Curriculum - izlaganje na 23rd EAS Conference Open Ears, Open Minds - Listening and Understanding Music održanoj u Rostocku (Njemačkoj) od 25. do 28. ožujka 2015. godine

2013. - Interdisciplinarni pristup poučavanju glazbe na primarnom stupnju odgoja i obrazovanja - izlaganje na 3. međunarodnom simpoziju glazbenih pedagoga održanom u Puli od 18. do 20. travnja 2013. godine

2012. - Uključivanje djece mlađe školske dobi u glazbeno-stvaralačke aktivnosti - izlaganje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Didaktički izazovi održanoj u Slavonskom Brodu 24. i 25. svibnja 2012. godine

2011. - Glazbeno stvaralaštvo u primarnom odgoju i obrazovanju - izlaganje na 5. međunarodnoj konferenciji o naprednim i sustavnim istraživanjima Škola, odgoj i učenje za budućnost održanoj u Zagrebu od 10. do 12. studenog 2011. godine

2010. - Školski pjevački zbor u međunarodnoj interkulturalnoj suradnji - izlaganje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Obrazovanje za interkulturalizam održanoj u Osijeku 30. rujna i 1. listopada 2010. godine

2010. - Dječje stvaralaštvo u nastavi glazbe - izlaganje na međunarodnoj konferenciji Suvremeni metodički izazovi održanoj u Subotici (Srbija) od 23. do 25. rujna 2010. godine

2009. - Kreativni pristup u glazbenom obrazovanju budućih učitelja -izlaganje na Međunarodnoj konferenciji održanoj u Požegi na temu Kreativni pristup osposobljavanju učitelja od 28. do 30. rujna 2009. godine

2009. - Nacionalni kurikulum i glazbeno obrazovanje budućih učitelja - izlaganje na 1. međunarodnom simpoziju glazbenih pedagoga održanom u Puli 25. i 26. rujna 2009. godine

2008. - Glazboterapija i djeca s posebnim potrebama - izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu Međunarodna kolonija mladih Ernestinovo, 2003. - 2008, održanom 4. i 5. prosinca 2008. godine na Učiteljskom fakultetu u Osijeku

Izlaganja na stručnim skupovima

23. ožujka 2019. održala je predavanje na Županijskom stručnom vijeću nastavnika Glazbene umjetnosti Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i Osječko-baranjske županije. Predavanje je nosilo naslov "Odgoj glazbom za kulturnu različitost".

Na državnom stručnom skupu namijenjenom učiteljima i nastavnicima glazbenih i plesnih škola Republike Hrvatske, koji je održan u Omišu od 4. do 6. travnja 2018. godine, bila je pozvani predavač. Održala je predavanje pod naslovom "Glazbeni umjetnik danas - umjetnik i/ili glazbeni pedagog". Skup je održan u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

2. prosinca 2017. održala je predavanje na Županijskom stručnom vijeću učitelja Glazbene kulture Osječko-baranjske županije. Predavanje je nosilo naslov "Odgoj glazbom za kulturnu različitost".

25. studenog 2016. održala je predavanje na Županijskom stručnom vijeću učitelja Glazbene kulture Osječko-baranjske županije. Predavanje je nosilo naslov "Kurikulum nastave Glazbene kulture i kompetencije učitelja za poučavanje glazbe".

Recenzije

Recenzentica je više radova iz područja glazbene pedagogije objavljenih u časopisima Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), Metodički ogledi, Nova prisutnost, Školski vjesnik i Život i škola, radova sa 42nd ATEE Conference 2017, s konferencije Didaktički izazovi II, s Petog međunarodnog simpozija gazbenih pedagoga, s 21. pedagoškog foruma scenskih umetnosti, jednog metodičkog priručnika namijenjenog učiteljima i studentima glazbene kulture, glazbene pedagogije i primarnog obrazovanja, dviju pjesmarica i jednog udžbenika za osnovnu školu.