Vesna Svalina, Ph.D. (1968) is an associate professor for music education at the Faculty of Education (Department of Art), Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Since 2020, she has also been working at the University of Slavonski Brod at the Department of Social Sciences and Humanities. She graduated from the study program of music pedagogy of the University of Osijek (Faculty of Education) in 1991. She holds a Master of Music Education degree from the University of Zagreb (Music Academy, 2009) and a doctoral degree in early education and compulsory education from the Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb (2013).  She is the author of one book, 31 scientific papers, and the editor of a collection of papers from the Sixth International Symposium of Music Pedagogues. Her scientific papers have been published in proceedings of international scientific conferences, and in national and international journals (Australian Journal of Music Education, International Journal of Early Childhood Learning, Life and school: Journal for the theory and practice of education, Methodical Review: journal of philosophy of education, Music Education Research, Napredak, Pedagogy, Problems of Education in the 21st Century, Školski vjesnik: Journal for Pedagogic Theory and Practice, Tonovi). Her scientific interest is focused on the music education curriculum, competencies for teaching at the primary level of education, musical creativity, extracurricular music activities, education of gifted children, and online teaching. She participated in numerous international scientific conferences at home and abroad. From 2015 to 2016 she was head of the scientific research project Listening to music as an important subject area in the primary music curriculum. From 2009 to 2013 she was involved in the project Development of Creativity in Lifelong Teacher Education, and from 2018 to 2021 in the project Giftedness in the Artistic Field - Analysis of the Situation Among Primary School Pupils in Terms of Artistic and Musical Giftedness. From 2015 to 2018 she was managing editor of the journal Life and School. Today, she is a member of the editorial boards of three journals: SN Social Sciences, International Journal of Psychological and Brain Sciences and Journal for the Interdisciplinary Art and Education. She has also given numerous concerts with the choirs, both in Croatia and abroad (Italy, Germany, Austria, Slovenia, Switzerland). She won numerous first prizes, both nationally and internationally, at different choir competitions (11 first prizes at national and 7 at international competitions). She also won three special prizes: for the best performance of the compulsory song, for the best interpretation of a song composed by a Croatian composer, and for the artistically most convincing conductor.

Dr. sc. Vesna Svalina (djevojački Bognar) izvanredna je profesorica i predsjednica Katedre za glazbenu umjetnost na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Rođena je 11. rujna 1968. godine u Požegi. Osnovno općeobrazovno i glazbeno školovanje započela je u Požegi, a od 1981. godine nastavila i završila u Osijeku. U Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek završila je dva srednjoškolska glazbena odjela: instrumentalni - klavirski i teorijski odjel (oba s odličnim uspjehom). Studij Glazbene kulture upisala je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku, gdje je i diplomirala 1991. godine s prosjekom ocjena 4,83. Diplomski rad pod nazivom Zborski opus Ivana Brkanovića izradila je pod mentorskim vodstvom mr. art Josipa Jerkovića. Za izuzetan uspjeh tijekom studiranja u ak. god. 1988./89. i 1989./90. dodijeljene su joj Dekanova i Rektorova nagrada.

Akademske godine 2003./04. upisala je poslijediplomski interdisciplinarni znanstveni studij Glazbene pedagogije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Magistrirala je 15. srpnja 2009. godine obranom rada Poticanje dječjega glazbenoga stvaralaštva na nastavi solfeggia u prvom i drugom razredu osnovne glazbene škole (mentor prof. dr. sc. Pavel Rojko) i time stekla akademski stupanj magistrice znanosti iz područja društvenih znanosti, polja pedagogije, grane posebne pedagogije. Od 2010. godine polaznica je sveučilišnoga doktorskoga studija Rani odgoj i obvezno obrazovanje na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski rad pod naslovom Kurikulum glazbene kulture i kompetencije za poučavanje glazbe na primarnom stupnju obrazovanja (mentori: prof. dr. sc. Milan Matijević i prof. dr. sc. Pavel Rojko) javno je obranila 4. prosinca 2013. godine. Tako je stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz područja društvenih znanosti, polja odgojnih znanosti.

U ljetnom semestru akademske god. 1991./92. sudjelovala je u izvođenju nastave iz kolegija Osnove glazbene umjetnosti na studiju Hrvatskoga jezika i književnosti Pedagoškoga fakulteta u Osijeku. Od 1992. godine zaposlena je u Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek gdje je održavala nastavu iz teorijskih glazbenih predmeta (Solfeggio, Harmonija, Dirigiranje i Zbor). U toj je školi u jednom mandatu bila članica i predsjednica školskoga odbora.

1999. godine osnovala je privatni Centar za glazbenu poduku So la mi u okviru kojega je organizirala glazbene i plesne programe za djecu različite dobi. Taj je centar djelovao pod njezinim vodstvom sve do 2003. godine. 

Na Odsjeku za umjetnička područja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku počela je raditi u travnju 2008. godine (tada je to bio Učiteljski fakultet u Osijeku) kad je izabrana u zvanje asistenta za umjetničko područje, polje glazbene umjetnosti. Nakon što je doktorirala, izabrana je u suradničko zvanje višeg asistenta. Dobivanjem suglasnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za raspisivanje natječaja, pokrenut joj je izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice za interdisciplinarno područje znanosti, polje obrazovne znanosti (pedagogija i glazbena umjetnost) (29. listopada 2014.). Dana 16. ožujka 2016. godine pred stručnim povjerenstvom i studentima održala je nastupno predavanje pod naslovom Pjevanje u nastavi glazbene kulture. Dana 1. listopada 2021. godine na Matičnom odboru za interdisciplinarno područje znanosti izabrana je u zvanje više znanstvene suradnice, a 19. studenog 2021. stekla je zvanje izvanredne profesorice.

Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti radi na mjestu izvanredne profesorice iz interdisciplinarog područja znanosti (polja obrazovne znanosti - pedagogija i glazbena umjetnost), a od 2018. godine na istom je fakultetu imenovana predsjednicom Katedre za glazbenu umjetnost. Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti vodi nastavu iz više glazbenih i glazbeno-pedagoških kolegija. Na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom Učiteljskom studiju trenutno sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Glazbena slušaonica I, Metodika glazbene kulture I, Metodika glazbene kulture II i Izvannastavne glazbene aktivnosti.  Od 2020. godine angažirana je još kao vanjska suradnica na Sveučilištu u Slavonskom Brodu, na Odjelu društveno-humanističkih znanosti gdje izvodi glazbeno-pedagoške kolegije ili je njihova nositeljica. 

U akademskoj godini 2018./19. na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku provedena je jedinstvena sveučilišna studentska anketa za nastavnike i suradnike. Studenti su ocijenili njezinu nastavu prosječnom ocjenom 4,94. Neki od komentara studenata su: "Profesorica je uspješna i odgovorna u svome poslu. Izrazito je ljubazna i uvijek spremna pomoći. Uzor." "Odlična, srdačna, pozitivnog duha, lako i na zanimljiv način prenosi znanje." "Profesorica Svalina je izvrstan je predavač. Uvijek se trudi da komunikacija tijekom predavanja bude dvosmjerna te da radna atmosfera bude pozitivna." "Na razumljiv i zanimljiv način pokušava svim studentima približiti sadržaje koji su važni za naš budući posao. Profesorica je uvijek na raspolagaju studentima ukoliko imaju pitanja i nedoumica." "Profesorica koja uspijeva uspostaviti dobre odnose sa svojim studentima." "Prijazna, ljubazna i posebice susretljiva i draga profesorica! Samo tako nastavite! :)"

Pojedinim studentima integriranoga preddiplomskoga i diplomskoga Učiteljskoga studija i preddiplomskoga i diplomskoga sveučilišnoga studija Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja bila je mentorica pri izradi završnih i diplomskih radova. U posljednjih pet godina pod njezinim mentorstvom izrađeno je tako 47 završnih i diplomskih radova. U koautorstvu sa studentima napisala je veći broj radova koji su objavljeni u časopisima, odnosno u zbornicima radova sa simpozija. Mentoricom je imenovana i trima studenticama, polaznicama poslijediplomskih sveučilišnih studija. Riječ je o studenticama poslijediplomskoga sveučilišnoga studija Pedagogija i kultura suvremene škole (Filozofski fakultet u Osijeku), poslijediplomskoga interdisciplinarnoga sveučilišnoga studija Kulturologija, smjer Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu (Doktorska škola pri Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) i poslijediplomskoga sveučilišnoga (doktorskog) studija Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti).

Od 2003. do 2004. godine bila je suradnica na projektu Mreža zajednica učenja, koji se ostvarivao u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske. Od 2009. do 2014. suradnica je na projektu Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja (245-1221170-1063), koji se od 2007. godine ostvaruje pri Učiteljskom fakultetu u Osijeku (voditelj: izv. prof. dr. sc. Branko Bognar). 2015. godine pokreće i vodi znanstvenoistraživački projekt Slušanje glazbe kao područje u kurikulumu nastave glazbene kulture (šifra projekta: IZIP-2014-20). Taj se projekt provodio na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti uz financijsku potporu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Od 2018. do 2020. godine bila je još uključena je kao suradnica na znanstvenoistraživačkom projektu u sklopu bilateralne hrvatsko-slovenske suradnje Darovitost u umjetničkom području - analiza stanja među učenicima osnovnih škola s aspekta likovne i glazbene darovitosti (voditelji: prof. dr. sc. Milan Matijević i prof. dr. sc. Matjaž Duh). Projekt je sufinanciralo Ministarstvo znanosti i obrazovanje Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Kao suradnici na projektu bili su uključeni profesori s četiri visokoobrazovne institucije: Pedagoškog fakulteta v Mariboru, Akademije za glasbo v Ljubljani, Učiteljskog fakulteta u Zagrebu i Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. 

Od 2015. do 2018. godine izvršna je urednica časopisa Život i škola. Danas je članica uredničkih odbora triju znanstvenih časopisa: SN Social Sciences, International Journal of Psychological and Brain Sciences Journal for the Interdisciplinary Art and Education. Svoje znanstvene radove iz područja glazbene pedagogije izlaže na stručnim i znanstvenim skupovima te ih objavljuje u časopisima (Australian Journal of Music Education, International Journal of Early Childhood Learning, Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja, Music Education Research, Napredak: časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju, Pedagogika, Problems of Education in the 21st Century, Školski vjesnik, Tonovi, Život i škola), odnosno u zbornicima s domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Dosad je sudjelovala na 28 međunarodnih znanstvenih skupova. Autorica je jedne knjige, 31 znanstvenoga rada, a urednica je i zbornika radova sa Šestoga međunarodnoga simpozija glazbenih pedagoga. Njezin znanstveni interes usmjeren je u prvom redu na područje glazbene pedagogije: istraživanje kurikuluma glazbene kulture u primarnom odgoju i obrazovanju, kompetencije učitelja za poučavanje glazbe u osnovnoj općeobrazovnoj školi, dječje glazbeno stvaralaštvo, izvannastavne glazbene aktivnosti i glazbenu darovitost. 

Recenzentica je više radova iz područja glazbene pedagogije objavljenih u časopisima Diacovensia, Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE)Metodički ogledi, Nova prisutnost, SN Social Sciences, Školski vjesnik i Život i škola, radova sa 42nd ATEE Conference 2017, s konferencije Didaktički izazovi II, s Petoga međunarodnoga simpozija gazbenih pedagoga, s 21. pedagoškog foruma scenskih umetnosti, jednoga metodičkoga priručnika namijenjenoga učiteljima i studentima glazbene kulture, glazbene pedagogije i primarnoga obrazovanja, dviju pjesmarica i jednoga udžbenika za osnovnu školu.

Voditeljica je nekoliko pjevačkih ansambala s kojima osvaja visoke nagrade na državnim i međunarodnim natjecanjima. Od 1989. do 1994. godine vodi Mješoviti zbor Hrvatskog pjevačkog društva Lipa iz Osijeka s kojim ostvaruje velik broj koncerata u Hrvatskoj i u inozemstvu (Italija - Rim, Fermignano, Njemačka - Lindenholzhausen, Ulm, Pfortzheim, Wiesbaden) te sudjeluje na dva državna i jednom međunarodnom natjecanju (Njemačka).

Od 1997. do 2021. godine vodi Mješoviti pjevački zbor Glazbene škole Franje Kuhača Osijek. Pod njezinim vodstvom taj zbor osvaja sedamnaest prvih nagrada (jedanaest državnih i šest međunarodnih). 2001. godine na Glazbenim svečanostima hrvatske mladeži u Varaždinu dodijeljena joj je posebna nagrada za najbolju izvedbu obvezne skladbe, a 2008. godine ispred Hrvatskog društva skladatelja uručen joj je prijelazni pehar za najbolju izvedbu skladbe domaćeg autora. 2010. i 2016. godine na Hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa s istim zborom ostvaruje najviši plasman u disciplini zborova te postaje apsolutni pobjednik natjecanja. S Mješovitim zborom Glazbene škole Franje Kuhača Osijek sudjeluje na još šest međunarodnih natjecanja: Venezia in Musica (Lido di Jesolo, Italija - 2010.), 23° Concorso Internationale di Canto Corale (Verona, Italija - 2012.), Zlatna lipa (Tuhelj, Hrvatska - 2013.), International Choir Competition Bad Ischl 2014 (Bad Ischl, Austrija - 2014.), 31. Mednarodni mladinski pevski festival v Celju (Slovenija - 2015.) i 53. Montreux Choral Festival (Montreux, Švicarska - 2017.).

Zborove priprema i za nastupe s drugim vokalnim ansamblima i simfonijskim orkestrima. Tako je sa zborom Hrvatskoga pjevačkoga društva Lipa sudjelovala u izvedbi Devete simfonije Ludwiga van Beethovena povodom 900. obljetnice grada Zagreba (1994. godine), a s Mješovitim zborom Glazbene škole Franje Kuhača Osijek u izvedbi Mozartovoga Requiema u okviru Osječkog ljeta kulture (2006. godine).

U listopadu 2008. godine osniva Akademski pjevački zbor Učiteljskog fakulteta u Osijeku i vodi ga sve do 2017. godine. Promjenom naziva fakulteta (2014. godine) taj je ansambl promijenio svoj naziv u Akademski pjevački zbor Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti "Capella Fidelis". Krajem 2011. godine preuzima još glazbeno vodstvo folklornoga ansambla Hrvatskoga kulturno umjetničkoga društva Željezničar iz Osijeka i vodi ga do 2018. godine.

Sudjeluje u organizaciji Petoga međunarodnoga simpozija glazbenih pedagoga (Pula, 18. - 20. svibnja 2017.) kao članica znanstvenoga odbora te u organizaciji Šestoga međunarodnoga simpozija (Osijek, 11.-13. travnja 2019.) kao predsjednica organizacijskoga odbora. Članica je i organizacijskoga odbora prvoga, drugoga i trećega umjetničkoga festivala EKTe (2015, 2016. i 2017. godine).

Kao članica znanstvenoga odbora sudjelovala je u pripremi 5. i 7. Međunarodnoga simpozija glazbenih pedagoga (Pula, 2017. i 2021.) te u pripremi simpozija Perspektive suvremenoga glazbenoga odgoja i obrazovanja, koji se održao u okviru Međunarodne znanstvene i umjetničke konferencije Suvremene teme u odgoju i obrazovanju - STOO (Zagreb, 2019., Učiteljski fakultet u Zagrebu). Kao članica programskoga odbora sudjelovala je još u pripremi međunarodne znanstvene konferencije 12. Dani osnovnih škola Krug od znanosti do učionice (Split, 2021, Filozofski fakultet u Splitu), a kao predsjednica organizacijskoga odbora u organizaciji 6. Međunarodnoga simpozija glazbenih pedagoga (Osijek, 2019., Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti). Sudjelovala je i u organizaciji 1st Thematic ECHA Conference pod nazivom Creativity Research & Innovation in Gifted Education: Social, Individual, and Educational Perspective (Dubrovnik, 2019.). Članica je i organizacijskoga odbora prvoga, drugoga i trećega umjetničkoga festivala EKTe (2015, 2016. i 2017. godine) koji je organiziran na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti.

Aktivno se služi engleskim, a pasivno njemačkim jezikom. Upisana je u popis znanstvenika i istraživača pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske pod rednim brojem 306985. 

Udana je za Josipa Svalinu i majka je dvoje djece - kćerke Ane i sina Filipa.