Music Teaching Methodology II / Metodika glazbene kulture II

2020-09-20

Methodology of Music Culture I is a compulsory course intended for fourth-year students of the Integrated undergraduate and graduate university class teacher study. It is performed in the eighth semester through 30 hours of lectures and 30 hours of exercises. The objectives of the course are to enable students to organize and conduct music culture classes in the first four grades of primary school and to conduct various extracurricular activities in the field of music art.

Metodika glazbene kulture II obvezni je kolegij namijenjen studentima četvrte godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija. Izvodi se u osmom semestru kroz 30 sati predavanja i 30 sati vježbi. Ciljevi kolegija su osposobiti studente za organiziranje i izvođenje nastave glazbene kulture u prva četiri razreda osnovne općeobrazovne škole te za vođenje različitih izvannastavnih aktivnosti iz područja glazbene umjetnosti.

Teme:

 • Uloga medija u nastavi glazbe
 • Interdisciplinarni pristup poučavanju glazbe
 • Razvoj interesa djece mlađe školske dobi za tradicijsku glazbu
 • Narodne pjesme u udžbenicima i pjesmaricama
 • Muzikalnost, glazbene sposobnosti i dob djeteta
 • Odgoj i obrazovanje glazbeno darovitih učenika
 • Uključivanje djece s posebnim potrebama u nastavu glazbene kulture
 • Glazbeno opismenjivanje u nastavi glazbe
 • Kompetencije učitelja za vođenje pojedinih aktivnosti u nastavi glazbe
 • Metodičko oblikovanje glazbenih sadržaja
 • Praćenje i vrednovanje uspjeha učenika u nastavi glazbene kulture
 • Izvannastavne glazbene aktivnosti u školskim kurikulumima
 • Pjevanje i sviranje u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima
 • Slušanje glazbe i glazbeno stvaralaštvo u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima

Osnovna literatura:

 • Dubovicki, S., Svalina, V. & Proleta, J. (2014). Izvannastavne glazbene aktivnosti u školskim kurikulumima. Školski vjesnik, 63 (4), 553-578.
 • Proleta, J. & Svalina, V. (2011). Odgojna uloga izvannastavnih glazbenih aktivnosti. Život i škola, 26 (2), 134-153.
 • Svalina, V. (2009.) Glazboterapija i djeca s posebnim potrebama. Tonovi, 53; 144-153.
 • Svalina, V. (2013). Interdisciplinarni pristup poučavanju glazbe na primarnom stupnju odgoja i obrazovanja. U: S. Vidulin-Orbanić (ur.) Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 3: interdisciplinarni pristup glazbi: istraživanje, praksa i obrazovanje, zbornik radova (str. 135-150), Pula: Sveučilište Jurja Dobrile.
 • Svalina, V. (2015). Kurikulum nastave glazbene kulture i kompetencije učitelja za poučavanje glazbe. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.
 • Svalina, V. & Matijević, M. (2011). Glazbeno daroviti učenici na primarnom stupnju školovanja. Napredak, 152 (3-4), 425-445.
 • Svalina, V., Muha, K. & Peko, A. (2016). Izvannastavne glazbene aktivnosti u prva četiri razreda osnovne općeobrazovne škole. Napredak, 157 (1-2), 71-89

Dopunska literatura:

 • Dobrota, S. (2012a). Korelacija u glazbenoj nastavi. Tonovi, 27 (59), 18-23.
 • Dobrota, S. (2012b). Uvod u suvremenu glazbenu pedagogiju. Split: Filozofski fakultet u Splitu
 • Ercegovac-Jagnjić, G. i Nikolić, L. (2007). Glazbene kompetencije učitelja. U: Kompetencije i kompetentnost učitelja, Babić, N. (ur.). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Učiteljski fakultet, 191-197.
 • Glover & Ward, S. (2004). Teaching Music in the Primary School (2nd Edition). London and New York: Continuum.
 • Metić, M., & Svalina, V. (2020). Potential use of music therapy elements in music teaching. Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja, 27 (1), 149-173. https://doi.org/10.21464/mo.27.1.12  
 • Makjanić/Završki (1974.) Glazbeni odgoj u I, II, i III razredu osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga.
 • Mills, J. (1991). Music in the Primary School. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Mirković-Radoš (1977). Psihologija muzičkih sposobnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Pejić Papak, P. & Vidulin, S. (2016). Izvannastavne aktivnosti u suvremenoj školi. Zagreb: Školska knjiga.
 • Požgaj, J. (1988.) Metodika nastave glazbene kulture u osnovnoj školi. Zagreb: Školska knjiga.
 • Rakijaš, B. (1961). Muzički odgoj djeteta. Zagreb: Školska knjiga.
 • Rojko, P. (1982). Psihološke osnove intonacije i ritma. Zagreb: Muzička akademija - Croatia concert.
 • Svalina, V. (2011). Glazbeno stvaralaštvo u primarnom odgoju i obrazovanju. U: Jurčević Lozančić, A., Opić, S. (ur.) 5. međunarodna konferencija o naprednim i sustavnim istraživanjima "Škola, odgoj i učenje za budućnost", zbornik radova (str. 367-383), Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • Svalina, V. (2012). Tradicijsko pjevanje u glazbeno-folklornim područjima panonske zone. U: Žakula, B. (ur.) 17. seminar folklora panonske zone (str. 184-192), Vinkovci: Kulturni centar Gatalinka Vinkovci.
 • Svalina, V. (2013). Uključivanje djece mlađe školske dobi u glazbeno-stvaralačke aktivnosti. Život i škola, 29 (1), 270-287.
 • Svalina, V. (2013). Vokalno-instrumentalna i a cappella izvedba u tradicijskoj glazbi. U: Žakula, B. (ur.) 17. seminar folklora panonske zone (str. 160-170), Vinkovci: Kulturni centar Gatalinka.
 • Svalina, V., Sušić, B. B., & Lapat, G. (2021). Primary school teachers' opinions towards musically gifted students.Problems of Education in the 21st Century, 79 (1), 133-161. https://doi.org/10.33225/pec/21.79.133 
 • Šimunović, Z. i Svalina, V. (2016). Suvremenost pojedinih glazbeno-pedagoških pristupa iz perspektive nastavnika. U: V. Balić i D. Radica (ur.) Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 4: Sinteza tradicionalnog i suvremenog u glazbenom odgoju i obrazovanju 21. stoljeća, zbornik radova (str. 45-68), Umjetnička akademija u Splitu.
 • Šulentić Begić, J. (2016). Otvoreni model nastave glazbe u prva četiri razreda osnovne škole. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.
 • Vidulin-Orbanić, S. (2013). Glazbeno stvaralaštvo: teorijski i praktični prinos izvannastavnim glazbenim aktivnostima. Pula: Udruga za promicanje kvalitete i poticanje izvrsnosti u odgoju i obrazovanju SEM.
 • Završki, J. (1979.) Rad s dječjim pjevačkim zborom. Zagreb: Školska knjiga.
 • Udžbenici za Glazbenu kulturu od I. do IV. razreda osnovne škole.