Metodika glazbene kulture II

2020-09-20

Metodika glazbene kulture II obvezni je kolegij namijenjen studentima četvrte godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija. Izvodi se u osmom semestru kroz 30 sati predavanja i 30 sati vježbi. Ciljevi kolegija su osposobiti studente za organiziranje i izvođenje nastave glazbene kulture u prva četiri razreda osnovne općeobrazovne škole te za vođenje različitih izvannastavnih aktivnosti iz područja glazbene umjetnosti.

Teme:

 • Uloga medija u nastavi glazbe
 • Interdisciplinarni pristup poučavanju glazbe
 • Razvoj interesa djece mlađe školske dobi za tradicijsku glazbu
 • Narodne pjesme u udžbenicima i pjesmaricama
 • Muzikalnost, glazbene sposobnosti i dob djeteta
 • Odgoj i obrazovanje glazbeno darovitih učenika
 • Uključivanje djece s posebnim potrebama u nastavu glazbene kulture
 • Glazbeno opismenjivanje u nastavi glazbe
 • Kompetencije učitelja za vođenje pojedinih aktivnosti u nastavi glazbe
 • Metodičko oblikovanje glazbenih sadržaja
 • Praćenje i vrednovanje uspjeha učenika u nastavi glazbene kulture
 • Izvannastavne glazbene aktivnosti u školskim kurikulumima
 • Pjevanje i sviranje u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima
 • Slušanje glazbe i glazbeno stvaralaštvo u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima

Osnovna literatura:

 • Dubovicki, S., Svalina, V. & Proleta, J. (2014). Izvannastavne glazbene aktivnosti u školskim kurikulumima. Školski vjesnik, 63 (4), 553-578.
 • Proleta, J. & Svalina, V. (2011). Odgojna uloga izvannastavnih glazbenih aktivnosti. Život i škola, 26 (2), 134-153.
 • Svalina, V. (2009.) Glazboterapija i djeca s posebnim potrebama. Tonovi, 53; 144-153.
 • Svalina, V. (2013). Interdisciplinarni pristup poučavanju glazbe na primarnom stupnju odgoja i obrazovanja. U: S. Vidulin-Orbanić (ur.) Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 3: interdisciplinarni pristup glazbi: istraživanje, praksa i obrazovanje, zbornik radova (str. 135-150), Pula: Sveučilište Jurja Dobrile.
 • Svalina, V. (2015). Kurikulum nastave glazbene kulture i kompetencije učitelja za poučavanje glazbe. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.
 • Svalina, V. & Matijević, M. (2011). Glazbeno daroviti učenici na primarnom stupnju školovanja. Napredak, 152 (3-4), 425-445.
 • Svalina, V., Muha, K. & Peko, A. (2016). Izvannastavne glazbene aktivnosti u prva četiri razreda osnovne općeobrazovne škole. Napredak, 157 (1-2), 71-89

Dopunska literatura:

 • Dobrota, S. (2012a). Korelacija u glazbenoj nastavi. Tonovi, 27 (59), 18-23.
 • Dobrota, S. (2012b). Uvod u suvremenu glazbenu pedagogiju. Split: Filozofski fakultet u Splitu
 • Ercegovac-Jagnjić, G. i Nikolić, L. (2007). Glazbene kompetencije učitelja. U: Kompetencije i kompetentnost učitelja, Babić, N. (ur.). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Učiteljski fakultet, 191-197.
 • Glover & Ward, S. (2004). Teaching Music in the Primary School (2nd Edition). London and New York: Continuum.
 • Makjanić/Završki (1974.) Glazbeni odgoj u I, II, i III razredu osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga.
 • Mills, J. (1991). Music in the Primary School. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Mirković-Radoš (1977). Psihologija muzičkih sposobnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Pejić Papak, P. & Vidulin, S. (2016). Izvannastavne aktivnosti u suvremenoj školi. Zagreb: Školska knjiga.
 • Požgaj, J. (1988.) Metodika nastave glazbene kulture u osnovnoj školi. Zagreb: Školska knjiga.
 • Rakijaš, B. (1961). Muzički odgoj djeteta. Zagreb: Školska knjiga.
 • Rojko, P. (1982). Psihološke osnove intonacije i ritma. Zagreb: Muzička akademija - Croatia concert.
 • Svalina, V. (2011). Glazbeno stvaralaštvo u primarnom odgoju i obrazovanju. U: Jurčević Lozančić, A., Opić, S. (ur.) 5. međunarodna konferencija o naprednim i sustavnim istraživanjima "Škola, odgoj i učenje za budućnost", zbornik radova (str. 367-383), Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • Svalina, V. (2012). Tradicijsko pjevanje u glazbeno-folklornim područjima panonske zone. U: Žakula, B. (ur.) 17. seminar folklora panonske zone (str. 184-192), Vinkovci: Kulturni centar Gatalinka Vinkovci.
 • Svalina, V. (2013). Uključivanje djece mlađe školske dobi u glazbeno-stvaralačke aktivnosti. Život i škola, 29 (1), 270-287.
 • Svalina, V. (2013). Vokalno-instrumentalna i a cappella izvedba u tradicijskoj glazbi. U: Žakula, B. (ur.) 17. seminar folklora panonske zone (str. 160-170), Vinkovci: Kulturni centar Gatalinka.
 • Šimunović, Z. i Svalina, V. (2016). Suvremenost pojedinih glazbeno-pedagoških pristupa iz perspektive nastavnika. U: V. Balić i D. Radica (ur.) Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 4: Sinteza tradicionalnog i suvremenog u glazbenom odgoju i obrazovanju 21. stoljeća, zbornik radova (str. 45-68), Umjetnička akademija u Splitu.
 • Šulentić Begić, J. (2016). Otvoreni model nastave glazbe u prva četiri razreda osnovne škole. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.
 • Vidulin-Orbanić, S. (2013). Glazbeno stvaralaštvo: teorijski i praktični prinos izvannastavnim glazbenim aktivnostima. Pula: Udruga za promicanje kvalitete i poticanje izvrsnosti u odgoju i obrazovanju SEM.
 • Završki, J. (1979.) Rad s dječjim pjevačkim zborom. Zagreb: Školska knjiga.
 • Udžbenici za Glazbenu kulturu od I. do IV. razreda osnovne škole.