Music Teaching Methodology I / Metodika glazbene kulture I 

2020-09-20

Methodology of Music Culture I is a compulsory course intended for fourth-year students of the Integrated undergraduate and graduate university class teacher study. It is performed in the seventh semester through 30 hours of lectures and 30 hours of exercises. The objectives of the course are to enable students to organize and conduct music culture classes in the first four grades of primary school and to conduct various extracurricular activities in the field of music art.

Metodika glazbene kulture I obvezni je kolegij namijenjen studentima četvrte godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija. Izvodi se u sedmom semestru kroz 30 sati predavanja i 30 sati vježbi. Ciljevi kolegija su osposobiti studente za organiziranje i izvođenje nastave glazbene kulture u prva četiri razreda osnovne općeobrazovne škole te za vođenje različitih izvannastavnih aktivnosti iz područja glazbene umjetnosti.

Teme:

 • Glazbena kultura u osnovnoj školi
 • Koncepcijski modeli u nastavi glazbe u osnovnoj školi
 • Razvoj pedagoške misli i glazbenoga obrazovanja u 17., 18. i 19. stoljeću
 • Glazbeno obrazovanje i novi pedagoški pravci u 20. stoljeću
 • Europsko iskustvo u izradi kurikuluma nastave glazbe
 • Glazbeno područje u Nacionalnom okvirnom kurikulumu
 • Nastavni plan i program za nastavu glazbene kulture
 • Pristup pjevanju u općeobrazovnoj školi
 • Učenje pjesme po sluhu
 • Slušanje glazbe kao nastavno područje
 • Sviranje u nastavi glazbe
 • Dječje glazbeno stvaralaštvo
 • Brojalice
 • Glazbene igre
 • Umjetnička glazba u nastavi glazbene kulture
 • Dječje pjesme u udžbenicima i pjesmaricama

Osnovna literatura:

 • Dobrota, S. i Reić Ercegovac, I. (2016). Zašto volimo ono što slušamo: glazbeno-pedagoški i psihološki aspekti glazbenih preferencija. Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu.
 • Manasteriotti, V. (1986). Muzički odgoj na početnom stupnju: metodske upute za odgajatelje i nastavnike razredne nastave. Zagreb: Školska knjiga.
 • Manasteriotti, V. (1988). Zbornik pjesama i igara za djecu, Priručnik muzičkog odgoja. Zagreb: Školska knjiga.
 • Nastavni plan i program za osnovnu školu (2006). Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
 • Njirić, N. (2001). Put do glazbe. Zagreb: Školska knjiga.
 • Svalina, V. (2015). Kurikulum nastave glazbene kulture i kompetencije učitelja za poučavanje glazbe. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.
 • Svalina, V. (2010). Dječje stvaralaštvo u nastavi glazbe. U: Korszerű módszertani kihívások, Káich K. (ur.). Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző, 378-393.
 • Vidulin-Orbanić, S. (2002). Pristup glazbi u prvim školskim godinama. Tonovi, 40, 49-55.
 • Vidulin-Orbanić, S. i Terzić, V. (2011). Polazište i pristup pjevanju u općeobrazovnoj školi. Metodički ogledi, 18 (2), 137-156.

Dopunska literatura:

 • Bognar, L. (1986). Igra u nastavi na početku školovanja. Zagreb: Školska knjiga.
 • Campbell, P. S. (2005). Deep Listening to the Musical World. Music Educators Journal, 92 (1), 30-36.
 • Dobrota, S. (2012b). Uvod u suvremenu glazbenu pedagogiju. Split: Filozofski fakultet u Splitu.
 • Đerfi-Bošnjak, V. (2001). Ja volim pjesmu, pjesma voli mene. Osijek: Grafika.
 • Glover & Ward, S. (2004). Teaching Music in the Primary School (2nd Edition). London and New York: Continuum.
 • Makjanić/Završki (1974.) Glazbeni odgoj u I, II, i III razredu osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga.
 • Mills, J. (1991). Music in the Primary School. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Njirić, N. (1994). Pjevanka - priručnik za učitelje. Zagreb: Školska knjiga.
 • Požgaj, J. (1988.) Metodika nastave glazbene kulture u osnovnoj školi. Zagreb: Školska knjiga.
 • Rakijaš, B. (1961). Muzički odgoj djeteta. Zagreb: Školska knjiga.
 • Riman, M. (2008). Dijete pjeva. Rijeka: Učiteljski fakultet u Rijeci.
 • Rojko, P. (2012). Metodika nastave glazbe. Teorijsko-tematski aspekti. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera.
 • Struthers, D. (1994). What Primary Teachers Should Know About Music in the National Curriculum. London: Hodder and Stoughton
 • Svalina, V. (2011). Glazbeno stvaralaštvo u primarnom odgoju i obrazovanju. U: Jurčević Lozančić, A., Opić, S. (ur.) 5. međunarodna konferencija o naprednim i sustavnim istraživanjima "Škola, odgoj i učenje za budućnost", zbornik radova (str. 367-383), Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • Svalina, V. (2013). Uključivanje djece mlađe školske dobi u glazbeno-stvaralačke aktivnosti. Život i škola, 29 (1), 270-287.
 • Svalina, V., & Arambašić, I. (2021). Music Teaching in Croatian Primary Schools. The International Journal of Early Childhood Learning, 28(2), 29-42. https://doi.org/10.18848/2327-7939/CGP/v28i02/29-42 
 • Svalina, V., & Sukop, I. (2021). Listening to music as a teaching area in Croatian primary schools: The teacher's perspective. Music Education Research, 23(3), 321-334. https://doi.org/10.1080/14613808.2020.1866519 
 • Svalina, V., & Zelić, J. (2020). Teaching music from the perspective of first, second and third grade students of primary school. Pedagogika, 139 (3), 175-198. https://doi.org/10.15823/p.2020.139.9 
 • Vidulin, S. & Bolić, M. (2015). Analiza učeničkih postignuća iz područja Glazbene umjetnosti i kulture u kontekstu Nacionalnog okvirnog kurikuluma. Život i škola, 61, 2, 109-123.
 • Vidulin-Orbanić, S. & Duraković, L. (2012). Metodički aspekti obrade muzikoloških sadržaja. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.
 • Završki, J. (1992.) Tratinčice - susreti s glazbom u prva četiri razreda osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga.
 • Udžbenici za Glazbenu kulturu od I. do IV. razreda osnovne škole.