Metodika glazbene kulture I

2020-09-20

Metodika glazbene kulture I obvezni je kolegij namijenjen studentima četvrte godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija. Izvodi se u sedmom semestru kroz 30 sati predavanja i 30 sati vježbi. Ciljevi kolegija su osposobiti studente za organiziranje i izvođenje nastave glazbene kulture u prva četiri razreda osnovne općeobrazovne škole te za vođenje različitih izvannastavnih aktivnosti iz područja glazbene umjetnosti.

Teme:

 • Glazbena kultura u osnovnoj školi
 • Koncepcijski modeli u nastavi glazbe u osnovnoj školi
 • Razvoj pedagoške misli i glazbenoga obrazovanja u 17., 18. i 19. stoljeću
 • Glazbeno obrazovanje i novi pedagoški pravci u 20. stoljeću
 • Europsko iskustvo u izradi kurikuluma nastave glazbe
 • Glazbeno područje u Nacionalnom okvirnom kurikulumu
 • Nastavni plan i program za nastavu glazbene kulture
 • Pristup pjevanju u općeobrazovnoj školi
 • Učenje pjesme po sluhu
 • Slušanje glazbe kao nastavno područje
 • Sviranje u nastavi glazbe
 • Dječje glazbeno stvaralaštvo
 • Brojalice
 • Glazbene igre
 • Umjetnička glazba u nastavi glazbene kulture
 • Dječje pjesme u udžbenicima i pjesmaricama

Osnovna literatura:

 • Dobrota, S. i Reić Ercegovac, I. (2016). Zašto volimo ono što slušamo: glazbeno-pedagoški i psihološki aspekti glazbenih preferencija. Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu.
 • Manasteriotti, V. (1986). Muzički odgoj na početnom stupnju: metodske upute za odgajatelje i nastavnike razredne nastave. Zagreb: Školska knjiga.
 • Manasteriotti, V. (1988). Zbornik pjesama i igara za djecu, Priručnik muzičkog odgoja. Zagreb: Školska knjiga.
 • Nastavni plan i program za osnovnu školu (2006). Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
 • Njirić, N. (2001). Put do glazbe. Zagreb: Školska knjiga.
 • Svalina, V. (2015). Kurikulum nastave glazbene kulture i kompetencije učitelja za poučavanje glazbe. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.
 • Svalina, V. (2010). Dječje stvaralaštvo u nastavi glazbe. U: Korszerű módszertani kihívások, Káich K. (ur.). Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző, 378-393.
 • Vidulin-Orbanić, S. (2002). Pristup glazbi u prvim školskim godinama. Tonovi, 40, 49-55.
 • Vidulin-Orbanić, S. i Terzić, V. (2011). Polazište i pristup pjevanju u općeobrazovnoj školi. Metodički ogledi, 18 (2), 137-156.

Dopunska literatura:

 • Bognar, L. (1986). Igra u nastavi na početku školovanja. Zagreb: Školska knjiga.
 • Campbell, P. S. (2005). Deep Listening to the Musical World. Music Educators Journal, 92 (1), 30-36.
 • Dobrota, S. (2012b). Uvod u suvremenu glazbenu pedagogiju. Split: Filozofski fakultet u Splitu.
 • Đerfi-Bošnjak, V. (2001). Ja volim pjesmu, pjesma voli mene. Osijek: Grafika.
 • Glover & Ward, S. (2004). Teaching Music in the Primary School (2nd Edition). London and New York: Continuum.
 • Makjanić/Završki (1974.) Glazbeni odgoj u I, II, i III razredu osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga.
 • Mills, J. (1991). Music in the Primary School. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Njirić, N. (1994). Pjevanka - priručnik za učitelje. Zagreb: Školska knjiga.
 • Požgaj, J. (1988.) Metodika nastave glazbene kulture u osnovnoj školi. Zagreb: Školska knjiga.
 • Rakijaš, B. (1961). Muzički odgoj djeteta. Zagreb: Školska knjiga.
 • Riman, M. (2008). Dijete pjeva. Rijeka: Učiteljski fakultet u Rijeci.
 • Rojko, P. (2012). Metodika nastave glazbe. Teorijsko-tematski aspekti. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera.
 • Struthers, D. (1994). What Primary Teachers Should Know About Music in the National Curriculum. London: Hodder and Stoughton
 • Svalina, V. (2011). Glazbeno stvaralaštvo u primarnom odgoju i obrazovanju. U: Jurčević Lozančić, A., Opić, S. (ur.) 5. međunarodna konferencija o naprednim i sustavnim istraživanjima "Škola, odgoj i učenje za budućnost", zbornik radova (str. 367-383), Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • Svalina, V. (2013). Uključivanje djece mlađe školske dobi u glazbeno-stvaralačke aktivnosti. Život i škola, 29 (1), 270-287.
 • Vidulin, S. & Bolić, M. (2015). Analiza učeničkih postignuća iz područja Glazbene umjetnosti i kulture u kontekstu Nacionalnog okvirnog kurikuluma. Život i škola, 61, 2, 109-123.
 • Vidulin-Orbanić, S. & Duraković, L. (2012). Metodički aspekti obrade muzikoloških sadržaja. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.
 • Završki, J. (1992.) Tratinčice - susreti s glazbom u prva četiri razreda osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga.
 • Udžbenici za Glazbenu kulturu od I. do IV. razreda osnovne škole.