Extracurricular Music Activities / Izvannastavne glazbene aktivnosti

2020-09-20

Extracurricular music activities are a free elective course intended for third-year students of the Integrated undergraduate and graduate university class teacher study. It is performed in the fifth semester through 15 hours of lectures and 15 hours of exercises. The aim of the course is to acquaint students with possible forms of organizing extracurricular musical activities and to train them to organize and lead extracurricular musical activities intended for children of younger school age.

Izvannastavne glazbene aktivnosti su slobodni izborni kolegij namijenjen studentima treće godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija. Izvodi se u petom semestru kroz 15 sati predavanja i 15 sati seminara. Cilj je kolegija upoznati studente s mogućim oblicima organiziranja izvannastavnih glazbenih aktivnosti i osposobiti ih za organiziranje i vođenje izvannastavnih glazbenih aktivnosti namijenjenih djeci mlađe školske dobi.

Sadržaj kolegija:

Svrha izvannastavnih glazbenih aktivnosti. Izvannastavne glazbene aktivnosti u školskim kurikulumima. Izvannastavne glazbene aktivnosti u kulturi škole. Aktivno muziciranje u izvannastavnim aktivnostima. Dječje glazbeno stvaralaštvo u izvannastavnim aktivnostima. Ples i pokret u izvannastavnim aktivnostima. Uključivanje glazbeno darovitih učenika u izvannastavne glazbene aktivnosti. Ostvarivanje interdisciplinarnog pristupa poučavanju glazbe u okviru izvannastavnih aktivnosti. Oblici izvannastavnih glazbenih aktivnosti: Pjevački zbor; Ples (plesna skupina, folklorna skupina); Sviranje u ansamblu (sviranje na sintesajzeru, sviranje na ritamskim i melodijskim udaraljkama); Glazbena slušaonica; Skladateljska radionica; Glazbena kreativna radionica; Glazbeni projekt. Organizacija rada u izvannastavnim glazbenim aktivnostima. Učitelj i izvannastavne glazbene aktivnosti.

Obvezna literatura:

 • Dubovicki, S., Svalina, V. i Proleta, J. (2014). Izvannastavne glazbene aktivnosti u školskim kurikulumima. Školski vjesnik: časopis za pedagoška i školska pitanja, 63 (4), 553-578.
 • Proleta, J. i Svalina, V. (2011). Odgojna uloga izvannastavnih glazbenih aktivnosti. Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 26 (2), 134-153.
 • Svalina, V. (2010). Dječje stvaralaštvo u nastavi glazbe. U: Káich Katalin (ur.) Korszerű módszertani kihívások, zbornik radova (str. 378-393), Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző.
 • Svalina, V. (2013). Uključivanje djece mlađe školske dobi u glazbeno-stvaralačke aktivnosti. Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 29 (1), 270-287.
 • Svalina, V. i Matijević, M. (2011). Glazbeno daroviti učenici na primarnom stupnju školovanja. Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 152 (3-4), 425-445.
 • Svalina, V., Muha, K. i Peko, A. (2016). Izvannastavne glazbene aktivnosti u prva četiri razreda osnovne općeobrazovne škole. Napredak, 157 (1-2), 71-89.
 • Sukop, I., Metić, M. i Svalina, V. (2016). Odgoj i obrazovanje glazbeno darovitih učenika iz perspektive učitelja primarnoga obrazovanja. U: S. Zrilić (ur.) Suvremeni pristup odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika, zbornik radova (str. 281-297). Zadar: Sveučilište u Zadru; Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja.
 • Pjesme, glazbene igre, skladbe za slušanje.

Dopunska literatura:

 • Bačlija Sušić, B. & Svalina, V. (2018). Competences of Educator and Teachers to Recognize and Develop Musical Talent. U: J. Herzog (ur.) Challenges of Working with Gifted Pupils in European School Systems. Hamburg: Verlag dr. Kovač.
 • Cindrić, M. (1992). Izvannastavne aktivnosti i izvanškolske aktivnosti učenika osnovne škole, Život i škola, 41(1), str. 49-68
 • Dobrota, S. (2002). Uvod u suvremenu glazbenu pedagogiju. Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu.
 • Leighton, G.i Lamont, A. (2006). Exploring children's singing development: do experiences in early schooling help or hinder?. Music Education Research, 8 (3), 311-330.
 • Manasteriotti, V. (1981). Zbornik pjesama i igara za djecu. Zagreb: Školska knjiga.
 • Njirić, N. (1992). Pjevanka. Zagreb: Školska knjiga.
 • Pejić Papak, P. i Vidulin, S. (2016). Izvannastavne aktivnosti u suvremenoj školi. Zagreb: Školska knjiga.
 • Svalina, V. (2011). Glazbeno stvaralaštvo u primarnom odgoju i obrazovanju. U: Jurčević Lozančić, A., Opić, S. (ur.) 5. međunarodna konferencija o naprednim i sustavnim istraživanjima "Škola, odgoj i učenje za budućnost", zbornik radova (str. 367-383), Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • Svalina, V. (2013). Interdisciplinarni pristup poučavanju glazbe na primarnom stupnju odgoja i obrazovanja. U: S. Vidulin-Orbanić (ur.) Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 3: interdisciplinarni pristup glazbi: istraživanje, praksa i obrazovanje, zbornik radova (str. 135-150), Pula: Sveučilište Jurja Dobrile.
 • Svalina, V. (2015).Kurikulum nastave glazbene kulture i kompetencije učitelja za poučavanje glazbe. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.
 • Šiljković, Ž., Rajić, V. i Bertić, D. (2007). Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. Zagreb. Odgojne znanosti, 9 (2), 113-145.
 • Vidulin-Orbanić, S. (2013). Glazbeno stvaralaštvo; teorijski i praktični prinos izvannastavnim glazbenim aktivnostima. Pula: Udruga za promicanje kvalitete i poticanje izvrsnosti u odgoju i obrazovanju SEM.
 • Završki, J. (1999). Metodičke upute za rad s dječjim zborom u općeobrazovnim školama. Zagreb: Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima.
 • Zrilić, S. i Košta, T. (2009). Učitelj - kreator izvannastavnih aktivnosti. Magistra Iadertina, 4, 160-172.