Izvannastavne glazbene aktivnosti

2020-09-20

Izvannastavne glazbene aktivnosti su slobodni izborni kolegij namijenjen studentima treće godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija. Izvodi se u petom semestru kroz 15 sati predavanja i 15 sati seminara. Cilj je kolegija upoznati studente s mogućim oblicima organiziranja izvannastavnih glazbenih aktivnosti i osposobiti ih za organiziranje i vođenje izvannastavnih glazbenih aktivnosti namijenjenih djeci mlađe školske dobi.

Sadržaj kolegija:

Svrha izvannastavnih glazbenih aktivnosti. Izvannastavne glazbene aktivnosti u školskim kurikulumima. Izvannastavne glazbene aktivnosti u kulturi škole. Aktivno muziciranje u izvannastavnim aktivnostima. Dječje glazbeno stvaralaštvo u izvannastavnim aktivnostima. Ples i pokret u izvannastavnim aktivnostima. Uključivanje glazbeno darovitih učenika u izvannastavne glazbene aktivnosti. Ostvarivanje interdisciplinarnog pristupa poučavanju glazbe u okviru izvannastavnih aktivnosti. Oblici izvannastavnih glazbenih aktivnosti: Pjevački zbor; Ples (plesna skupina, folklorna skupina); Sviranje u ansamblu (sviranje na sintesajzeru, sviranje na ritamskim i melodijskim udaraljkama); Glazbena slušaonica; Skladateljska radionica; Glazbena kreativna radionica; Glazbeni projekt. Organizacija rada u izvannastavnim glazbenim aktivnostima. Učitelj i izvannastavne glazbene aktivnosti.

Obvezna literatura:

 • Dubovicki, S., Svalina, V. i Proleta, J. (2014). Izvannastavne glazbene aktivnosti u školskim kurikulumima. Školski vjesnik: časopis za pedagoška i školska pitanja, 63 (4), 553-578.
 • Proleta, J. i Svalina, V. (2011). Odgojna uloga izvannastavnih glazbenih aktivnosti. Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 26 (2), 134-153.
 • Svalina, V. (2010). Dječje stvaralaštvo u nastavi glazbe. U: Káich Katalin (ur.) Korszerű módszertani kihívások, zbornik radova (str. 378-393), Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző.
 • Svalina, V. (2013). Uključivanje djece mlađe školske dobi u glazbeno-stvaralačke aktivnosti. Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 29 (1), 270-287.
 • Svalina, V. i Matijević, M. (2011). Glazbeno daroviti učenici na primarnom stupnju školovanja. Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 152 (3-4), 425-445.
 • Svalina, V., Muha, K. i Peko, A. (2016). Izvannastavne glazbene aktivnosti u prva četiri razreda osnovne općeobrazovne škole. Napredak, 157 (1-2), 71-89.
 • Sukop, I., Metić, M. i Svalina, V. (2016). Odgoj i obrazovanje glazbeno darovitih učenika iz perspektive učitelja primarnoga obrazovanja. U: S. Zrilić (ur.) Suvremeni pristup odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika, zbornik radova (str. 281-297). Zadar: Sveučilište u Zadru; Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja.
 • Pjesme, glazbene igre, skladbe za slušanje.

Dopunska literatura:

 • Bačlija Sušić, B. & Svalina, V. (2018). Competences of Educator and Teachers to Recognize and Develop Musical Talent. U: J. Herzog (ur.) Challenges of Working with Gifted Pupils in European School Systems. Hamburg: Verlag dr. Kovač.
 • Cindrić, M. (1992). Izvannastavne aktivnosti i izvanškolske aktivnosti učenika osnovne škole, Život i škola, 41(1), str. 49-68
 • Dobrota, S. (2002). Uvod u suvremenu glazbenu pedagogiju. Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu.
 • Leighton, G.i Lamont, A. (2006). Exploring children's singing development: do experiences in early schooling help or hinder?. Music Education Research, 8 (3), 311-330.
 • Manasteriotti, V. (1981). Zbornik pjesama i igara za djecu. Zagreb: Školska knjiga.
 • Njirić, N. (1992). Pjevanka. Zagreb: Školska knjiga.
 • Pejić Papak, P. i Vidulin, S. (2016). Izvannastavne aktivnosti u suvremenoj školi. Zagreb: Školska knjiga.
 • Svalina, V. (2011). Glazbeno stvaralaštvo u primarnom odgoju i obrazovanju. U: Jurčević Lozančić, A., Opić, S. (ur.) 5. međunarodna konferencija o naprednim i sustavnim istraživanjima "Škola, odgoj i učenje za budućnost", zbornik radova (str. 367-383), Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • Svalina, V. (2013). Interdisciplinarni pristup poučavanju glazbe na primarnom stupnju odgoja i obrazovanja. U: S. Vidulin-Orbanić (ur.) Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 3: interdisciplinarni pristup glazbi: istraživanje, praksa i obrazovanje, zbornik radova (str. 135-150), Pula: Sveučilište Jurja Dobrile.
 • Svalina, V. (2015).Kurikulum nastave glazbene kulture i kompetencije učitelja za poučavanje glazbe. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.
 • Šiljković, Ž., Rajić, V. i Bertić, D. (2007). Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. Zagreb. Odgojne znanosti, 9 (2), 113-145.
 • Vidulin-Orbanić, S. (2013). Glazbeno stvaralaštvo; teorijski i praktični prinos izvannastavnim glazbenim aktivnostima. Pula: Udruga za promicanje kvalitete i poticanje izvrsnosti u odgoju i obrazovanju SEM.
 • Završki, J. (1999). Metodičke upute za rad s dječjim zborom u općeobrazovnim školama. Zagreb: Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima.
 • Zrilić, S. i Košta, T. (2009). Učitelj - kreator izvannastavnih aktivnosti. Magistra Iadertina, 4, 160-172.